435-2-9

Vase

7-1/4" h

2023

$350

eBay

Gallery